google เพื่อการพัฒนางาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : google เพื่อการพัฒนางาน
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :