อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล : นางนงนุช นิลคง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :