การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :