ประชุมโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : ประชุมโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :