การอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอล (DIGITAL LITERACY CURRICULUM) ด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอล (DIGITAL LITERACY CURRICULUM) ด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :