การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :