KidBright Workshop for Trainer
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : KidBright Workshop for Trainer
ผู้จัด : ์NECTEC, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 4 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :