ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 สิงหาคม 0578
วันที่สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 0580
เอกสาร/หลักฐาน :