การศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา”
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา”
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :