การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :