โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
ผู้จัด : สพฐ. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 8 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :