ส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : ส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :