การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ พัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ชื่อ - สกุล : นางติณรัตน์ พรหมอารีย์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ พัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :