หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้จัด : สำนักงานการศึกษษขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :