เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย
ผู้จัด : สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :