ปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : ปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว
ผู้จัด : สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :