จับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : จับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู
ผู้จัด : สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :