เปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : เปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว
ผู้จัด : สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน Proteacher
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :