ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง
ผู้จัด : ศูนย์สร้างครูมืออาชีพ เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :