การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล
ผู้จัด : รร.ปัว
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 กันยายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :