กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน
ผู้จัด : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :