สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0
ผู้จัด : CHULA MOOC
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :