หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัด : ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :