อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :