การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer)
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :