อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :