เทคนิคหารเป็นวิทยากร
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : เทคนิคหารเป็นวิทยากร
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :