เป็นครูแกนนำและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : เป็นครูแกนนำและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :