ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-Learning
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-Learning
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :