ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :