ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อนิเทศอบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อนิเทศอบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :