อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR”
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR”
ผู้จัด : HCEC รร.ปัว
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :