การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ผู้จัด : สพม. เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :