วิทยากรสอนเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนิธิวิทย์
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : วิทยากรสอนเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนิธิวิทย์
ผู้จัด : โรงเรียนนิธิวิทย์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :