อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ผู้จัด : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :