การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนว ทางการประกันคุณภาพภายนอก
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนว ทางการประกันคุณภาพภายนอก
ผู้จัด : ส านักงานมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :