การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : สพม.เชียงราย ร่วมกับ สพม.น่าน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :