กลยุทธ์การวัดและประเิมนผล
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : กลยุทธ์การวัดและประเิมนผล
ผู้จัด : Thai Mooc
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :