อบรมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : อบรมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :