การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :