การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูแกนนำ) ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูแกนนำ) ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 18 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :