การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนฐานสมรรถนะ (Competency – Based English Language Teaching and Learning)
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนฐานสมรรถนะ (Competency – Based English Language Teaching and Learning)
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เครือข่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :