บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ผู้จัด : สถาบัน Starfish Academy วิทยากร ครูตะวัน แสงทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :