ประชุมสัมนาการสร้าง Portfolio ด้วย Google Sites กิจกรรม Live Event งาน GEG Asia-Pacific Connect
ชื่อ - สกุล : นางอรุณี ชัยพิชิต
หลักสูตร : ประชุมสัมนาการสร้าง Portfolio ด้วย Google Sites กิจกรรม Live Event งาน GEG Asia-Pacific Connect
ผู้จัด : สพม.เขต 27
ระดับ : นานาชาติ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :