การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารห้องเรียน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารห้องเรียน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ผู้จัด : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 2 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :