โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ชื่อ - สกุล : น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ผู้จัด : สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :