การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ
ชื่อ - สกุล : น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 14 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :