โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : นายพรเทพ เสนนันตา
หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุด : 5 กันยายน 2561
เอกสาร/หลักฐาน :