เชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : เชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :