การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ “AEC”
ชื่อ - สกุล : นางติณรัตน์ พรหมอารีย์
หลักสูตร : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ “AEC”
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนการกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :